Podmínky použití fotografií

Pravidla soutěže, vkládání fotografií a nakládání s nimi

(dále jen „Pravidla“)

1 Zpracovatel fotografií a účel zpracování
Zpracovatelem fotografií je Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 002 16 224, veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Fotografie budou zpracovávány za účelem užití v projektu NEWRON, a to zejména ve hře SAM (Sociálně Aktivizační Modul software NEWRON). Nahrané fotografie budou dále zpracovatelem posuzovány z hlediska jejich vhodnosti, všechny nahrané fotografie se tak nemusí stát součástí hry.

2 Prohlášení vkladatele fotografie
Vkladatel fotografie vložením fotografie do systému prohlašuje, že je autorem a/nebo nositelem majetkových práv autorských k vkládané fotografii, že vložením této fotografie nejsou porušována autorská práva třetích osob a že nejsou porušována osobnostní práva osob, které jsou na vkládané fotografii zachyceny. Vkladatel zejména prohlašuje, že má souhlas osoby na fotografii s vložením na webové stránky projektu NEWRON a její další užití Masarykovou univerzitou.

3 Práva a povinnosti
Vkladatel vložením díla souhlasí s těmito Pravidly a uděluje tak Masarykově univerzitě bezúplatné nevýhradní oprávnění k užití vkládané fotografie v plném rozsahu, v němž tímto oprávněním sám disponuje, ke všem způsobům užití vkládané fotografie, územně, věcně i množstevně neomezenému, s neomezenými právy provádět na fotografii změny, úpravy, spojení s jiným dílem či díly, vytváření odvozených děl (a to i prostřednictvím třetích osob), ke strojovému učení a analýze dat, na celou dobu trvání majetkových práv autorských a s neomezeným právem Masarykovy univerzity poskytnout podlicence. Vkladatel díla uděluje Masarykově univerzitě souhlas zveřejnit a užít fotografii i nad rámec vnitřní potřeby školy. Masarykova univerzita je oprávněna vloženou fotografii přiměřeným způsobem měnit, zasahovat do tvůrčích prvků a spojovat ji s jinými díly, Masarykova univerzita není povinna vloženou fotografii užít.

4 Pravidla fotografické soutěže
V souvislosti s vývojem hry v projektu NEWRON probíhá soutěž, které se mohou vkladatelé fotografií zúčastnit. Podmínkou pro účast v soutěži je vložení fotografie podle těchto Pravidel a zároveň uvedení platné e-mailové adresy vkladatele.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Masarykova univerzita jako zpracovatel fotografií a organizátor této soutěže je dále oprávněna rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

5 Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že se zúčastní fotografické soutěže, dává vkladatel souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu svého jména, adresy a e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu v rámci soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, a to na dobu 5 let, souhlasí též se zveřejněním svého jména na stránkách fotografické soutěže a webových stránkách Masarykovy univerzity, zejména za účelem vyhlášení výherců soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v případě, že bude mít vkladatel podezření, že je zpracování jeho osobních údajů prováděno v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., může požádat o opravu, blokování nebo smazání těchto osobních údajů.