Principy

k nimž se odkazují projekty NEWRON i EMOCE.info jsou ve své podstatě velmi jednoduché.

Vycházejí z moderního pojetí neurověd a neuropsychologie.

Dovolte nám jejich kratičký popis a dílčí osvětlení.

 

Neuroplasticita

Mozek, mozková tkáň má schopnost neustálé tvárnosti a proměnlivosti – a to po celý lidský život a ve většině svých částí.

 

„Use it or lose it“

neboli: Buď to používej, nebo zatrať.

Mozek je zkrátka vysoce efektivně fungující orgán, který se neustále pokouší fungovat co nejlépe a přitom s co nejmenším nutným výdajem energie (ostatně už tak jí spotřebovává velké množství).

Pokud tedy některou ze svých funkcí nepoužívá, má ji neaktivní či vůbec ve vývoji nevznikla, sám mozek ji aktivně neudržuje aktivní ani spontánně nevytvoří.

Naší snahou je z tohoto principu aktivovat právě ono „Use it“, tedy používat…

 

Tzv. „Zrcadlové neurony“

Jsou teorií, která dodnes nebyla ani uspokojivě potvrzena ani uspokojivě vyvrácena.

Můžeme s ní však zacházet i jako s jakýmsi přirovnáním, kdy díky aktivaci patřičného systému/fungování člověka dochází i k vytvoření určitého obrazu této aktivace – a to někdy i bez samotné přímé aktivace (tedy např. jen vlivem představy či pozorování chování druhého člověka).

V rámci projektu NEWRON využíváme pro aktivaci „zrcadlových neuronů“ například zařízení MS Kinect, v rámci projektu EMOCE.info pak webovou aplikaci s velkým množstvím specifických pondětů, u nichž se při zvyšující náročnosti snižuje míra čitelnosti a jednoznačnosti.

 

Fyzická aktivace

Tělo je báze. Bez těla není člověk. Bez těla nejsou ani emoce.

Pokud se naučíme pracovat s tělem, naučíme se pracovat i s emocemi.

Je-li tělo aktivní, jsou emoce čitelnější.

Řada dětí a dospívajících, kteří nejsou v plné psychické pohodě či připravenosti, jsou fyzicky pasivní. Využíváním tabletu či senzoru MS Kinect se pokoušíme aktivovat buď specifické části těla (např. tzv. jemnou motoriku či psychomotoriku) nebo tělo jako celek.

 

IT zjednodušení

Čitelnost lidských emocí je složitá.

Krom kulturní či věkové a gender specificity je obtížné je snadno rozlišovat i díky rychlosti jejich projevů (např. mimické pohyby v obličeji).

Není-li mozek od přírody vybaven k rozlišování emocí (např. u dětí s PAS/AS), je velmi obtížné, aby se – tyto velmi rychlé a vysoce individualizované projevy – naučil spontánně rozlišovat (chybí zde podklad pro výše zmíněné „Use it“).

Moderní technologie mohou napomoci tím, že zachycené projevy jsou zjednodušené (např. ve 2D podobě), ale přitom dostatečně znatelné i rozmanité (např. mnoho fotografií od mnoha různých lidí pro podobné emoční vyladění).

Díky IT máme i relativně trvalý a nepoškoditelný typ pondětů – přeci jen, papírovou fotku lze snadněji zničit než internet ;o)

 

Mimika a Facial Expressions

Rychlost mimických svalů je neuvěřitelná. Čitelně je lze zaznamenat pouze vysokorychlostními kamerami. Lidské oko je příliš pomalé pro jejich vědomé rozlišení. Při hodnocení mimických projevů tak hrají roli neuvědomované, intuitivní či specificky vrozené vlastnosti a schopnosti.

V kontextu sociální-aktivizace (ve zúženém smyslu schopnosti lépe vnímat či prožívat emoce) tak chceme po lidech, jimž mozek takto vrozeně intuitivně nefunguje, něco podobného, jako bychom my sami měli za úkol pozorovat vážku a při tom spočítat každý pohyb jednoho jejího křídla nahoru a dolů.

S využitím kamery je to možné… s využitím oka (?) … vlastně také, ale jen formou tzv. „zasvěceného odhadu“ – tedy například schopnosti posoudit situaci vlivem předchozí bohaté zkušenosti nebo úsudku apod.

Ani od našeho software tedy prosím nečekejte, že vyřeší veškeré nesnáze v sociálním chování Vašeho dítěte či rodinného příslušníka… ale určitě je zde naděje, že alespoň míra přesnosti jeho/jejího „zasvěceného odhadu“ bude vyšší… a tím i čitelnost emocí druhých lidí či emocí svých vlastních přesnější.

 

Chcete-li nám v tomto snažení pomoci, poskytněte nám své autentické fotografie z různých emotivních situací Vašeho života. Obličeje (mimiky) či celého těla (gestiky), jednotlivce či skupiny lidí.

Všechny fotografie pak posoudí mnoho dalších lidí (a i Vy můžete být jedním z nich), odhadne čitelnost určité emoce a náročnost jejího rozlišení… a možná právě ta Vaše fotografie pak pomůže někomu, aby jeho či její mozek poprvé zažil ten správný pocit „zrcadlení“.

(o:  :o)